คณะผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำชื่อ-สกุล นายเอียะซาน  หลีเส็น  ชื่อเล่น  ซาน
เกิดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๗  อายุ ๑๗ ปี
E-mail   asan_boy@hotmail.com
คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความใฝ่ฝัน  รับราชการครู
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๑๘๓  หมู่ ๒ ตำบลย่านซื่อ  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ๙๑๑๖๐           

ประวัติการศึกษา
- จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านปันจอร์   อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาจากโรงเรียนควนโดนวิทยา   อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
- ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


ชื่อ-สกุล นางสาววริษา  บินสอาด ชื่อเล่น  มด
เกิดวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๔๓๗  อายุ ๑๘ ปี
E-mail   mk_abrak@hotmail.com
คติ  ฝันให้ไกลไปให้ถึง
ความใฝ่ฝัน  รับราชการครู
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๑  ถนนภูมินารถภักดี ๑ ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  ๙๑๐๐๐

ประวัติการศึกษา
- จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
- ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดสตูลชื่อ-สกุล นางสาวแคทรียา หาบเกบ ชื่อเล่น อาย
เกิดวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ อายุ ๑๘ ปี
E-mail Eyerakjs@hotmail.com
คติ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ความใฝ่ฝัน  วิศวกร
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๑๒๔/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสาคร  อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ๙๑๑๕๐

ประวัติการศึกษา
- จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสาครเหนือ
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
- ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดสตูล