ครูที่ปรึกษาโครงงาน

ชื่อ : เชษฐา เถาวัลย์
ชื่อเล่น : ซอ
วันเกิด : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๖
ที่อยู่ : ๖๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐
อาชีพ : รับราชการครู

ชื่อ : โสภิตา สังฆะโณ
ชื่อเล่น : ขวัญ
วันเกิด : ๑๕ กันยายน
E-mail : sopita_s@hotmail.com
อาชีพ : รับราชการครู