วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เศรษฐกิจพอเพียง


          เศรษฐกิจพอเพียง เว็บบล็อกนี้ ได้รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจพอเพียง ไว้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติความเป็นมา หรือจุดเริ่มต้นที่ก่อเกิดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา ในด้านความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการต่างๆที่เนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเราได้รวมเอาบุคคลตัวอย่าง ข้อสอบ บทกลอน และเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง มาใว้ที่นี่ที่เดียว โดยเนื้อหาต่างๆดังที่กล่าวมา ผู้คนที่สนใจสามารถเลือกหาหัวข้อที่ท่านสนใจจากเว็บบล็อกนี้ได้เลย
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้       ในส่วนของบทความเกี่ยวกับวัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เยาวชนสามารถที่จะปฏิบัติได้ ความเป็นมาของหลักการและจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียง  หัวใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง และประโยชน์หรือผลดีที่ได้รับจากการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปซึ่งเมื่อนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ก็จะก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่นำไปปฏิบัติ        ในส่วนของ เว็บบอร์ดนั้น จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการเกษตร ที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งจะมี ในส่วนของการซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้าเกษตร เช่น ขายเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น และในส่วนเว็บบอร์ด นี้จะจัดให้มีส่วน ความรู้ทั่วๆไป ข่าวสาร และในส่วนของการสนทนาทั่วๆไป เพื่อความเป็นกันเองของท่านสมาชิก