เกี่ยวกับโครงงาน


แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

1.              โครงงานเว็บบล็อกเรื่อง วัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง

2.              ชื่อผู้เสนอโครงงาน

2.1.  นายเอียะซาน  หลีเส็น  เลขที่ 15  .6/1

2.2.  นางสาวแคทรียา  หาบเกบ  เลขที่ 26  .6/1

2.3.  นางสาววริษา  บินสะอาด  เลขที่ 33  .6/1 

3.              ครูที่ปรึกษาโครงงาน  คุณครูเชษฐา  เถาวัลย์ , คุณครูโสภิตา  สังฆะโณ

4.              หลักการและเหตุผล

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผลมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย  รวมทั้งการดำเนินชีวิตของคนไทย มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความอยู่รอดในสังคม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ

เยาวชนไทยในปัจจุบันค่อนข้างที่จะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและไม่รู้จักความพอดี  มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด  อยากได้สิ่งใดก็จะขวนขวายมาให้ได้อยู่ตลอดเวลา  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่วัยรุ่นสมัยนี้ตามกระแสแฟชั่นจนเกินไป  เมื่อมีอะไรออกใหม่ก็อยากได้อยากซื้อจนทำให้เกิดความไม่พอดีและความไม่รู้จักพอ เพื่อให้ทันสมัยซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิด ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ต้องสวนทางกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้นเราเยาวชนไทยควรที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและนิสัยใหม่เพื่อความพอ เพียงรู้จักความพอดีและพอประมาณเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนในอนาคตข้างหน้า มีหลายวิธีที่จะให้เยาวชนไทยรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้รู้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์และมีค่าอย่างไร เช่น จะทำให้เราเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงิน  รู้จักความพอ ประมาณและความพอเพียง  และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

เยาวชนไทยควรที่จะศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักยับยั้งชั่งใจ  ตระหนักและหันมาดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจ  ดังนั้นทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเรื่องวัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ดี จากการนำเสนอในรูปแบบของเว็บบล็อก  สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  และแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป

5.              หลักการ ทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.1   เว็บบล็อก

5.1.1  ความหมายของบล็อก

5.1.2  ความนิยมของบล็อก

5.1.3  การใช้งานบล็อก

5.1.4  สังคมบล็อก

5.1.5.  ประโยชน์ของบล็อก

5.1.6  บล็อกซอฟต์แวร์

5.1.7  ผู้ให้บริการบล็อกที่เป็นที่รู้จัก

5.1.8  ภาษาเอชทีเอ็ทแอล (HTML)

5.2  เศรษฐกิจพอเพียง

5.2.1   หลักการคิดและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.2.2  จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

5.2.3  พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

5.2.4  การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง

5.2.5  วัยรุ่นกับการดำเนินชีวิตสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง

5.2.6  ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

5.2.7  ตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

6.              วัตถุประสงค์ของโครงงาน

6.1.  เพื่อจัดทำเว็บบล็อกเรื่องวัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง

6.2.  เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง   และหยุดตามค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

6.3.  เพื่อศึกษาหลักการและเหตุผลรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับ ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

6.4.  เพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีความคิดความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.             ขอบเขตของโครงงาน
7.1  รวบรวมข้อมูลและศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง

7.2       รวบรวมข้อมูลและศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นกับการดำเนินชีวิตสวนทางกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

7.3       เวลาของการดำเนินการ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

7.4       แหล่งค้นคว้าข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง คือ หนังสือ  ห้องสมุด  และอินเทอร์เน็ต

8.              เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

8.1      ใช้รูปแบบของบล็อกในการนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์  ในการเป็นแหล่งความรู้และข้อมูล วัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง

8.2      ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ในการออกแบบเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์    

8.3      ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS2 และ PhotoScape ในการออกแบบรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอรายงานในส่วนของเว็บไซต์
9.  ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน
การดำเนินการ
วันที่/ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดหัวข้อโครงงาน
25-30 พฤศจิกายน 2555
เอียะซาน
เสนอโครงร่างโครงงาน
 หลักการและเหตุผล
-  วัตถุประสงค์
-  สมมติฐาน
-  ขอบเขตของโครงงาน
-  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน1-22 ธันวาคม 2555วริษา
รวบรวมข้อมูล
-บทที่ 1 บทนำ
-บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน
-บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
-บทที่ 5 สรุป อธิปรายผล
-ภาคผนวก23-30 ธันวาคม 2555วริษา
วิเคราะห์ข้อมูล
1-10  มกราคม 2556
เอียะซาน
ออกแบบเว็บบล็อก
 ออกแบบพื้นหลัง
-  ออกแบบส่วนเนื้อหาและภาพประกอบในเว็บบล็อก

10-31 มกราคม 2556

แคทรียา
พัฒนาเว็บบล็อก
 ประวัติคณะผู้จัดทำ
-  อัพเดทเนื้อหา
-  อัพเดทความคืบหน้าในระหว่างการดำเนินโครงงาน


1-10 กุมภาพันธ์ 2556


แคทรียา
ทดสอบและแก้ไขระบบ
11-13 กุมภาพันธ์ 2556
เอียะซาน
นำเสนอโครงงาน
14 กุมภาพันธ์ 2556
วริษา
ประเมินผลโครงงาน
14 กุมภาพันธ์ 2556
แคทรียา
10.              ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีเว็บบล็อกเกี่ยวกับวัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อที่จะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ดี  ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป
10.2 ทำให้ผู้คนมีจิตสำนึกให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง
10.3 ทำให้สามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
10.4 ทำให้ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  มีความสุขและความเจริญก้าวหน้า