การลงพื้นที่ (รูปถ่าย)

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       จากการลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางจันทิรา  ตะยีบุญ  บ้านเลขที่  ๓๗  หมู่ ๒ ตำบลสาคร  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  ทำให้ทราบถึงการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ทราบถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทฤษฎีใหม่  เช่น  การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่  การปลูกพืชเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นต้น

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น